Que é xeración?
Coñece as funcións dun xerador de enerxía, as normativas básicas de xeración de enerxía e os regulamentos da Unión Europea.
Que é?

Unha vez dado de alta na web, débese cumplimentar o seguinte formulario online facendo clic na seguinte Ligazón.
(Podes consultar o histórico de modelo de solicitude de acceso e conexión na seguinte Ligazón)

Unha vez analizado por parte da distribuidora, se é viable, enviarase unha proposta técnica na que se indicarán as condicións técnico-económica da conexión á rede da instalación de xeración. Se estás conforme e se acepta, procederase a emitir os correspondentes permisos de acceso e conexión.

Este procedemento vén detallado no Real Decreto 1183/2020.

 

O xerador realizará a tramitación administrativa que lle sexa de aplicación para a legalización da instalación. En base a estas autoridades executará o proxecto.

 

Unha vez construída a instalación, para poder facer a conexión física á rede é preciso cumprir cunha serie de requisitos administrativos e de revisións técnicas que certifiquen a correcta execución.

A continuación facemos un resumo:

1º- O xerador solicita á distribuidora o contrato técnico de acceso, o certificado de acceso e conexión e o certificado de lectura (este último, no caso de instalacións de potencia superior a 450 kW, emitirao a Rede Eléctrica de España). A distribuidora solicitará toda a documentación precisa para a formalización destes documentos (autorizacións administrativas, escrituras, poderes, esquemas unifilares definitivos, datos de proteccións…)

2.º- No caso de que os equipos de medida sexan propiedade do xerador, deberán enviarse previamente ao laboratorio da distribuidora para ser verificados.

3.º- O xerador deberá solicitar ao distribuidor as diferentes notificacións operacionais que avalen que a instalación cumpre cos códigos de rede tal e como se establece no RD 647/2020, para poder enerxizar, probar a verter e finalmente verter de forma definitiva á rede. Os pasos que se deben seguir e a documentación que se debe achegar veñen establecidos na guía de posta en servizo para módulos de xeración eléctrica conectados á rede de distribución – Ligazón.

 

A normativa de aplicación para máis información é a seguinte:

PDF

RD 1955/2000 Regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica

Descargar

PDF

RD 1699/2011 Regula a conexión á rede de instalacións de produción de enerxía eléctrica de pequena potencia

Descargar

PDF

RD-Lei 1/2012 Procédese á suspensión de procedementos de preasignación de retribución e supresión de incentivos económicos para novas instalacións en réxime especial

Descargar

PDF

RD 413/2014 Regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos

Descargar

PDF

RD 900/2015 Regula as condicións administrativas, técnicas e económicas das modalidades de subministración de enerxía eléctrica con autoconsumo e de produción con autoconsumo

Descargar

PDF

RD-Lei 15/2018 Recolle medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores

Descargar

PDF

RD 244/2019 Regula as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica

Descargar

PDF""

RD 1183/2020 Recolle medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores

Descargar

PDF

Circular 1/2021 Establécese a metodoloxía e condicións do acceso e da conexión ás redes de transporte e distribución das instalacións de produción de enerxía eléctrica

Descargar

PDF

RDC/DE/001/21 Resolución pola que se establecen as especificacións de detalle para a determinación da capacidade de acceso de xeración á rede de transporte e ás redes de distribución

Descargar

 
Precisas os permisos de acceso e conexión?
¿Precisas os permisos de acceso e conexión?

Co seguinte formulario podes solicitar os permisos de acceso e conexión para instalacións de xeración que venden a súa produción.

Comenzar