Que é?
O autoconsumo eléctrico é unha modalidade de consumo que permite a calquera persoa física ou xurídica producir electricidade renovable para o seu propio consumo instalando paneis solares fotovoltaicos ou outros sistemas de xeración renovable. Supón un aforro na factura eléctrica e unha menor dependencia dos cambios de prezo, xa que unha parte do consumo é cuberto coa enerxía xerada polo sistema de autoconsumo.
Que é?

Como o consumidor non sempre vai aproveitar toda a enerxía que estea xerando, existen dous tipos de autoconsumo de acordo co destino que se lle vaia dar á enerxía excedentaria (enerxía "sobrante"):

Modalidade de autoconsumo sen excedentes:


a instalación de autoconsumo conta con dispositivos que impiden que a enerxía excedentaria se verta á rede. Esta enerxía pérdese ou almacénase en baterías para utilizarse posteriormente.

Modalidade de autoconsumo con excedentes:


a enerxía excedentaria nalgúns casos véndese, é dicir, vértese á rede eléctrica e recíbese unha contraprestación económica por ela (non acollida a compensación); noutros casos, pódese compensar na factura eléctrica cos consumos realizados noutro período temporal (acollida a compensación).

Unha vez dado de alta na web, débese cumplimentar o seguinte formulario online facendo clic na seguinte Ligazón.

Unha vez analizado por parte da distribuidora, se é viable, enviarase unha proposta técnica na que se indicarán as condicións técnico-económicas da conexión á rede da instalación de autoconsumo. Se estás conforme e se acepta, procederase a emitir os correspondentes permisos de acceso e conexión.

 

O autoconsumidor realizará a tramitación administrativa que lle sexa de aplicación para a legalización da instalación. En base a estas autoridades executará o proxecto. Ver guía do IDAE: Guía profesional de tramitación do autoconsumo | Idae

 

Autoconsumo ata 100 kW, a Administración autonómica facilitará á distribuidora os datos precisos para adecuar os contratos de acceso dos consumidores asociados. A distribuidora notificará á comercializadora vixente do autoconsumidor a posta en servizo da instalación. En autoconsumos colectivos deberase facilitar ao distribuidor o acordo firmado dos coeficientes de reparto. Os autoconsumos de máis de 100 kW utilizarán o procedemento das instalacións de xeración puras.

Por outro lado, as instalacións de autoconsumo de 15 kW deberán cumprir co procedemento de notificacións operacionais establecido na guía de posta en servizo para módulos de xeración eléctrica conectados á rede de distribución – Ligazón.

 

Código de Autoconsumo (CAU)

Código CAU é o código que identifica de xeito único o autoconsumo e relaciona todos os consumidores e todas as instalacións próximas de xeración asociados ao autoconsumo. Este código facilítao a distribuidora á que se conecta a instalación de xeración e é preciso para poder rexistrar a instalación de autoconsumo.

Para as instalacións en modalidade de subministración con autoconsumo exentas de obter os permisos de acceso e conexión, con carácter previo a presentar os datos no rexistro das diferentes comunidades autónomas, o instalador ou o titular solicitará o código CAU á caixa do correo: autoconsumo.gatr@viesgo.es. Para o resto das instalacións, o CAU facilitarase no trámite de solicitude do permiso de acceso e conexión.

A normativa de aplicación para máis información é a seguinte:

Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico

RD- lei 15/2018, de 5 outubro


Recolle medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores

RD 244/2019, de 5 abril


Regula as condicións administrativas, técnicas e económicas do autoconsumo de enerxía eléctrica

RD 1183/2020, de 29 de decembro


De acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica.

RD- lei 23/2020, de 23 de xuño


Polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica.

Consulta e descarga as normativas:

PDF

RD 1955/2000 Regula as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica

Descargar

PDF

RD 1699/2011 Regula a conexión á rede de instalacións de produción de enerxía eléctrica de pequena potencia

Descargar

PDF

RD-Lei 1/2012 Procédese á suspensión de procedementos de preasignación de retribución e supresión de incentivos económicos para novas instalacións en réxime especial

Descargar

PDF

RD 413/2014 Regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos

Descargar

PDF

RD 900/2015 Regula as condicións administrativas, técnicas e económicas das modalidades de subministración de enerxía eléctrica con autoconsumo e de produción con autoconsumo

Descargar

PDF

RD 1183/2020 Recolle medidas urxentes para a transición enerxética e a protección dos consumidores

Descargar

PDF

Circular 1/2021 Establécese a metodoloxía e condicións do acceso e da conexión ás redes de transporte e distribución das instalacións de produción de enerxía eléctrica

Descargar

Contratación:

Tanto se a instalación precisa da obtención de permisos de acceso e conexión como se está exenta, para que o contrato de subministración reflicta o tipo de autoconsumo escollido polo consumidor, é precisa a súa actualización coa comercializadora.

Para aquelas instalacións, tanto individuais como colectivas, coa potencia instalada menor de 100 kW en baixa tensión, e unha vez a instalación está legalizada, a comunidade autónoma remite á distribuidora os datos precisos de dito autoconsumo e esta traslada ditos datos á comercializadora do cliente. Este intercambio de información realízase mediante un sistema de ficheiros regulado e aprobado pola CNMC, de obrigado cumprimento para distribuidoras e comercializadoras. Con esta información, a comercializadora e o cliente poderán adecuar o seu contrato de enerxía e confirmar á distribuidora a adaptación deste, momento a partir do cal se estaría en disposición de aplicar as condicións económicas da modalidade contratada.

Se o autoconsumo fose colectivo, sería preciso achegarlle á distribuidora o acordo de reparto asinado por todos os participantes do autoconsumo colectivo, así como un ficheiro no que figuren os coeficientes de reparto acordados entre os consumidores asociados segundo recolle a normativa de aplicación (Orde TED/1247/2021, do 15 de novembro) e co formato definido.

Para máis información pódense consultar as seguintes guías publicadas polo IDAE (Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía):

Facturación:

Unha vez o autoconsumo estea activado, e en función da modalidade deste, comezaranse a aplicar as novas condicións económicas pactadas entre o consumidor e a comercializadora no contrato correspondente.

No caso da modalidade de autoconsumo con excedentes, o consumidor pode optar por compensar estes (se ten unha potencia instalada <=100 kW) ou vendelos ao mercado.

Autoconsumo con excedentes e compensación


A compensación dos excedentes supón que a enerxía que non se consume (excedente) inxéctase á rede de distribución e na factura reflectirase a compensación entre o valor da enerxía adquirida da rede e o da enerxía excedentaria do mesmo ciclo de facturación. A valoración de dito excedente depende do contrato que o consumidor subscribise coa súa comercializadora (segundo sexa contrato de subministración regulada ou PVPC ou de mercado libre).

Autoconsumo con excedentes e sen compensación


Neste caso, o consumidor non compensa os excedentes coa enerxía consumida, senón que os vende ao mercado, actuando como un produtor de enerxía. Deberá actuar a través dun representante no mercado eléctrico e dar cumprimento ás obrigas específicas que a normativa impón aos produtores de enerxía.

 
Precisas os permisos de acceso e conexión?
Precisas os permisos de acceso e conexión?

Co seguinte formulario podes solicitar os permisos de acceso e conexión para instalacións de autoconsumo.

Comenzar