Volver atrás Volver atrás

BEGASA desexa poñer en coñecemento dos usuarios a política levada a cabo respecto ao tratamento e protección dos datos de carácter persoal, que será de aplicación única e exclusivamente neste portal. Queremos manter unha relación transparente contigo, informándote sobre como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos proporciones.          

Así mesmo, informámoste de que os teus datos trataranse de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016 (RGPD), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

O responsable do tratamento dos teus datos persoais (imaxe) captados polas cámaras de videovixilancia é Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S. A. (en adiante, o “Responsable”), con domicilio social en Rúa Aller Ulloa, Ramón María n.º 9, Lugo. Se tes algunha consulta relativa á protección de datos, podes dirixirte ao delegado de protección de datos do responsable a través do correo electrónico dpo.begasa@begasa.comou ben no enderezo postal rúa Isabel Torres, 25 CP 39011, Santander (Cantabria).

 

O responsable informa o interesado que a súa imaxe pode ser capturada polos sistemas ou cámaras de videovixilancia instalados nas instalacións propiedade do responsable e que serán tratados no marco das actividades propias de videovixilancia co fin de controlar os accesos ás instalacións, así como as actividades que se desenvolven dentro do recinto do responsable para garantir a seguridade das persoas e a integridade de ditas instalacións.

Lexitimación: Este tratamento lévase a cabo con base na satisfacción de intereses públicos.

 

Os datos persoais aos que se teña acceso trataranse durante un prazo máximo dun (1) mes. Unha vez transcorrido dito prazo, as imaxes eliminaranse. Ata a finalización de dito prazo, o responsable conservará os datos persoais para a súa posta á disposición das administracións públicas competentes, xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, previo requirimento destes.

Naqueles casos en que o responsable constatase a gravación dun delito ou infracción administrativa que deba poñerse en coñecemento da autoridade competente, deberá conservar as imaxes para a súa posta á disposición de dita autoridade.

 

O responsable comunicará, cando sexa preciso, os datos dos interesados a:

  • Organismos públicos competentes, xuíces e tribunais.
  • Corpos e Forzas da Seguridade do Estado.
  • O responsable conta coa colaboración dalgúns terceiros provedores de servizos que teñen acceso aos datos persoais das persoas cuxa imaxe é captada polas cámaras de videovixilancia e que tratan os referidos datos en nome e por conta do responsable como consecuencia da súa prestación de servizos.
 

O interesado pode exercitar, se o desexa e naqueles casos nos que sexan de aplicación, os dereitos de acceso, rectificación e supresión de datos, así como solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, opoñerse a este, solicitar a portabilidade dos seus datos, así como non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, remitindo unha solicitude por escrito ao delegado de protección de datos do responsable ao enderezo postal rúa Isabel Torres, 25 CP 39011, Santander (Cantabria) ou ben mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo dpo.begasa@begasa.com anexando en ambos os casos a esta solicitude copia do seu DNI, NIF ou documento oficial que oe identifique.

 

Os datos persoais que o responsable trata foron recompilados mediante os sistemas de videovixilancia instalados no parque (cámaras) e directamente do propio interesado.

 

O interesado pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos en relación coa resposta que recibiu do responsable ao atender os seus dereitos. En calquera caso, poderá dirixirse inicialmente ao delegado de protección de datos do responsable a través do enderezo de correo electrónico dpo.begasa@begasa.com ou ben no enderezo postal rúa Isabel Torres, 25 CP 39011, Santander (Cantabria) para poder solucionar calquera reclamación co fin de que o responsable o poida axudar a este respecto.