Volver atrás Volver atrás

Begasa desexa poñer en coñecemento dos usuarios a política levada a cabo respecto ao tratamento e protección dos datos de carácter persoal, sendo de aplicación única e exclusivamente neste portal.

Queremos manter unha relación transparente contigo, informándote sobre como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos proporciones.

Así mesmo, informámoste de que os teus datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

De conformidade coa normativa vixente, infórmase os interesados de que os datos de carácter persoal facilitados durante o acceso, navegación e utilización da páxina web www.begasa.es e os seus subdominios, así como da aplicación móbil “Begasa” (dispoñible para Android e iOS) (en adiante, denominaranse conxuntamente como o “Portal”), serán tratados por BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S. A. (en adiante, “BEGASA”), con NIF A-33001983, domicilio social en rúa Aller Ulloa, Ramón María n.º 9, (Lugo), España, e contacto do delegado de protección de datos: dpd.begasa@begasa.es, como responsable do tratamento.

Begasa é unha empresa distribuidora de electricidade cuxa actividade consiste en transportar a enerxía ata os consumidores.

Mediante a lectura da presente política de privacidade, o usuario queda informado da forma en que BEGASA solicita e trata os datos de carácter persoal que se lle facilitan para as finalidades descritas nesta política de privacidade.

O usuario debe ler con atención esta política de privacidade, que se redactou de forma clara e sinxela, para facilitar a súa comprensión, e determinar libre e voluntariamente se desexa facilitar os seus datos persoais a BEGASA.

 

Os datos solicitados serán de carácter obrigatorio e limitados ao necesario para proceder á prestación ou xestión do servizo solicitado, o que lle será convenientemente informado no momento da recollida dos seus datos de carácter persoal. En caso de non facilitalos ou non facilitalos correctamente, non se lle poderá prestar o servizo.

Nestes supostos, o usuario garante que os datos persoais facilitados son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación destes.

 

Os datos tratados por BEGASA para as finalidades enumeradas no apartado seguinte poden provir de bases de datos internas de BEGASA, así como do propio usuario a través dos formularios habilitados no Portal e do uso e navegación que realiza o usuario no Portal (a través de cookies e outros dispositivos de almacenamento e recuperación de datos), atendendo aos consentimentos que, no seu caso, o usuario outorga a BEGASA.

Igualmente, os datos persoais identificativos e de contacto dos titulares do punto de subministración, así como os de caracterización das instalacións eléctricas, son proporcionados a BEGASA pola empresa comercializadora de electricidade coa que ten subscrito o contrato de subministración eléctrica.

Adicionalmente, os datos de consumo enerxético dos titulares do punto de subministración obteranse dos contadores do cliente.

 

BEGASA tratará os datos persoais solicitados a través do Portal coas seguintes finalidades:


4.1. Tratamento de datos persoais de titulares de puntos de subministración eléctrica

Finalidades e bases de lexitimación

Os datos persoais dos titulares de puntos de subministración eléctrica conectados á rede de distribución de BEGASA trataranse para as seguintes finalidades: xestionar o punto de subministración e o correspondente contrato de acceso de terceiros á rede (ATR) do que é titular (o que inclúe, entre outros, solicitudes de altas, baixas, cambios de comercializadora, modificacións contractuais, lectura e facturación de consumos, reclamacións, solicitudes de información, realización de consultas ou reclamacións, etc.), así como o mantemento da base de datos de puntos de subministración, a xestión de solicitudes de esencialidade e, en xeral, realizar os trámites precisos para xestionar adecuadamente as instalacións de distribución de enerxía eléctrica e o seu mantemento, así como para prestar servizos de revisión e asistencia técnica e dar cumprimento das esixencias legais. Esta tramitación incluirá a elaboración de estatísticas agregadas relacionadas coa actividade do titular do punto de subministración. Así mesmo, os datos poderán ser tratar para a remisión de comunicacións informativas derivadas de esixencias normativas relacionadas coa súa subministración, con obras ou incidencias na rede de distribución de electricidade ou con servizos de revisión.

A base que lexitima o tratamento dos datos coas anteriores finalidades fundaméntase na execución da relación contractual que os une con BEGASA ou co cumprimento de obrigas legais.

Igualmente informámoste de que, en cumprimento do artigo 52.4.i) da Lei 24/2013, que regula as subministracións esenciais, no caso en que lle sexa recoñecida a devandita condición á túa subministración de ámbito doméstico, esta petición suporá o tratamento de datos relativos á saúde, así como a posibilidade do tratamento de datos de menores ao teu cargo, cando sexan o motivo que xustifica tal condición.

No caso de que os datos se refiran a terceiros, o titular do punto de subministración garante que os informou da súa posta á disposición de BEGASA e conta con capacidade suficiente para iso ou ben obtivo o seu consentimento. BEGASA reserva o dereito a facer as comprobacións que estime pertinentes.


Tempos de conservación

Os datos persoais conservaranse durante a vixencia da relación contractual e, como máximo, durante o prazo de prescrición das accións legais correspondentes, salvo que autorices o seu tratamento por un prazo superior.

Os datos persoais asociados ao cumprimento de obrigas legais aplicables de conformidade co previsto na normativa do sector eléctrico conservaranse durante o prazo necesario para cumprir as devanditas obrigacións. En concreto, e en aplicación do Real decreto 1048/2013, do 27 de decembro, polo que se establece a metodoloxía para o cálculo da retribución da actividade de distribución de enerxía eléctrica, os datos correspondentes aos puntos de subministración conectados á rede de BEGASA, entre eles os contidos nos equipos de medida, conservaranse durante doce anos desde que o contrato xa non estea en vigor.


Tipos de datos tratado

Os datos tratados como consecuencia desta finalidade poden abranguer os seguintes:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, DNI, identificadores en liña, etc.
 • Datos de contacto: enderezo postal, enderezo do punto de subministración, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, cargo, empresa, etc.
 • Datos comerciais e contractuais: número de contrato, punto de subministración, consumos, facturación, consumos horarios, potencia e tarifa contratadas, etc.
 • Datos de características persoais: data de nacemento, sexo, nacionalidade, etc.
 • Datos económicos: características de vivienda.
 • Datos de circunstancias sociais (cando libremente decidas facilitalos): afeccións, estilo de vida, estado civil, etc.
 • Datos de saúde e datos de menores no caso de que solicites o recoñecemento da túa subministración doméstica como subministración esencial de conformidade co previsto no artigo 52.4.i) da Lei 24/2013.
4.2. Tratamento con fins de avaliación da satisfacción de clientes

Finalidades e bases de lexitimación

Os datos persoais dos clientes trataranse coa finalidade de realizar enquisas sobre a calidade dos procesos internos e o seu grao de satisfacción cos produtos e servizos prestados en base ao interese lexítimo de BEGASA. As enquisas poderán realizarse telefonicamente e, neses casos, as chamadas poderán gravarse co fin de controlar a calidade dos servizos de contacto telefónico.

Este tratamento contribúe igualmente ao aumento da calidade dos produtos e servizos ofertados polo responsable do tratamento. Aínda que para a análise das opinións se recompilarán as respostas de forma individualizada, a súa análise realizarase de maneira xeral, por medio de estatísticas, sen identificar usuarios concretos. En calquera caso, podes rexeitar dar a túa valoración, así como comunicar a túa oposición a que se poñan en contacto contigo con esta finalidade.


Tempos de conservación

Os datos persoais conservaranse durante a vixencia da relación contractual e, como máximo, durante o prazo de prescrición das accións legais correspondentes, salvo que autorices o seu tratamento por un prazo superior.


Tipos de datos tratados

Os datos tratados como consecuencia desta finalidade poden abranguer os seguintes:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, DNI, identificadores en liña, etc.
 • Datos de contacto: enderezo postal, enderezo do punto de subministración, enderezo de correo electrónico, número de teléfono, cargo, empresa, etc.
 • Datos comerciais e contractuais: número de contrato, punto de subministración, consumos, facturación, consumos horarios, potencia e tarifa contratadas, etc.
 • Datos de características persoais: data de nacemento, sexo, nacionalidade, etc.
 • Datos económicos: características de vivienda.
 • Datos de circunstancias sociais (cando libremente decidas facilitalos): afeccións, estilo de vida, estado civil, etc.
4.3. Tratamentos na área privada de BEGASA

Os datos persoais na área privada trataranse para as seguintes finalidades e de conformidade coas seguintes bases legais:

 • Xestión de rexistro: a través do formulario habilitado co fin de levar a cabo a túa alta como usuario, en base ao teu consentimento, manifestado mediante o correspondente procedemento habilitado na área privada. Poderás retirar o teu consentimento en calquera momento tal e como se indica no apartado “DEREITOS DO TITULAR DOS DATOS” desta política, o que implicará non poder ter acceso á información e xestións habitadas por BEGASA mediante esta.
 • Visualización e consulta de datos de consumo, potencias, lecturas, facturas, información sobre o contador, CUPS, solicitude de certificado de ausencia ou fallo na subministración, achega do certificado de instalación eléctrica e xestión de cambios nos datos de contacto e enderezo de subministración, así como outras xestións realizadas polo propio titular da subministración ou o seu representante debidamente autorizado: (i) novo punto de subministración; (ii) solicitude de acometida; (iii) consultar o estado da solicitude; (iv) información de servidume de liña eléctrica e variación do trazado de liña eléctrica; (v) centralización de contadores; (vi) solicitude de devolución de fianza; (vii) ampliación ou prorroga da subministración de obra; (viii) reclamacións e xestión de danos producidos por instalacións da empresa distribuidora; (ix) avarías na instalación eléctrica; (x) simulador de contratación; (xi) erros no consumo facturado; e (xii) comunicación de desconformidade ou atraso co consumo facturado, en base ao cumprimento dunha obriga legalmente establecida, en concreto, a P.O.10.11 Tratamento e intercambio entre o operador do sistema, encargados das lecturas, comercializadoras e resto de participantes, así como, o Real decreto 1183/2020 de acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica, así como a execución da relación contractual.
 • Acceso á información do punto de subministración por parte da empresa comercializadora de enerxía, así como das empresas de servizos enerxéticos que fosen expresamente autorizadas para consultar os teus consumos e outros datos relativos ao contrato de acceso á rede de puntos de subministración eléctrica con contador telexestionado. A base que lexitima o tratamento é o teu consentimento, manifestado mediante o correspondente procedemento habilitado no Portal. Poderás retirar o teu consentimento en calquera momento tal e como se indica no apartado “DEREITOS DO TITULAR DOS DATOS” desta política.
 • Outras xestións: outras xestións habilitadas ou que poidan habilitarse na área privada como (i) contacto e reclamacións; (ii) axuda co Portal, etc. A base que lexitima o tratamento é a execución da relación entre as partes.

Tempos de conservación

Os datos persoais conservaranse durante a vixencia da relación contractual ou ata que o usuario xestione a súa baixa a través do Portal e, como máximo, durante o prazo de prescrición das accións legais correspondentes, salvo que autorices o seu tratamento por un prazo superior.


Tipos de datos tratados

Os datos tratados como consecuencia desta finalidade poden abranguer os seguintes:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, DNI.
 • Datos de contacto: enderezo do punto de subministración, enderezo de correo electrónico, número de teléfono.
 • Datos comerciais e contractuais: consumo, curva de carga horaria, CUPS electricidade, facturación, potencia eléctrica contratada, tarifa de acceso, etc.
 • Datos bancarios: código conta bancaria/IBAN.

No caso de que o acceso á información ou á realización de determinadas xestións de acceso e conexión á rede se realice a través dos representantes dos titulares do punto de subministración, tratarase o dato relativo ao DNI dos representantes, que deberán estar debidamente autorizados.


4.4. Tratamento con fins de denuncia de fraude e comunicación de avaría en vía pública

Finalidades e bases de lexitimación

O usuario pode, a través dos formularios habilitados no Portal, presentar as súas denuncias de fraude e comunicar a existencia de avarías na vía pública. O tratamento dos teus datos para esta finalidade está baseado no consentimento do interesado.


Tempos de conservación

Os datos conservaranse con ese fin durante todo o tempo da xestión da túa petición e, aínda despois, ata que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas da consulta.


Tipos de datos tratados

Os datos tratados como consecuencia desta finalidade poden abranguer os seguintes:

 • Formulario denuncia de fraude:
  • Datos de contacto: enderezo de correo electrónico e número de teléfono.
 • Formulario avaría en vía pública:
  • Datos identificativos: nome.
  • Datos de contacto: número de teléfono.
 

Os datos persoais solicitados por BEGASA poderán ser comunicados a:

 • A túa comercializadora de enerxía (no caso dos teus consumos horarios rexistrados no punto de subministración) co fin de que poidas facturarlle a devandita subministración, en base ao cumprimento dunha obriga legal, en concreto, a Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico e a súa normativa de desenvolvemento.
 • Administracións públicas, nos casos previstos na lei, en base ao cumprimento dunha obriga legal.
 • Xulgados e tribunais, nos casos previstos na lei, en base ao cumprimento dunha obriga legal.
 • Bancos e entidades financeiras, en base ao cumprimento dunha relación contractual.
 • As sociedades do GRUPO ao que pertence BEGASA, en base ao cumprimento do interese lexítimo que confire a normativa de protección de datos, con fins administrativos internos.
 • No caso de que o usuario estea rexistrado na “Área Privada” e dea a súa autorización expresa á comunicación dos seus datos persoais, estes poranse á disposición das empresas de servizos enerxéticos ou das comercializadoras que fosen expresamente designadas por este, en base ao consentimento do interesado.
 • En particular, cando fagas uso da plataforma DATADIS para consultar os teus datos de consumo enerxético ou cando autorices un terceiro a realizar a devandita consulta, os teus datos transmitiranse á plataforma DATADIS para os ditos efectos e de conformidade coa súa política de privacidade, que podes consultar na seguinte ligazón: datadis.es.
 • Terceiros provedores de servizos que poidan ter acceso aos teus datos persoais, os cales tratarán en nome e por conta de BEGASA datos do usuario, con motivo da prestación de servizos. BEGASA segue uns rigorosos procedementos de selección de provedores co fin de dar cumprimento ás súas obrigacións en materia de protección de datos, incluída a subscrición do correspondente contrato de tratamento de datos de conformidade co art. 28 do RXPD.
 

En aplicación do establecido no artigo 32 do RXPD, BEGASA comprométese a cumprir as obrigas de seguridade daqueles datos facilitados polos usuarios, procurando establecer todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o usuario facilite a través deste, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos facilitados e os riscos aos que poidan estar expostos. Sen prexuízo do anterior, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

BEGASA tratará os datos do usuario de forma confidencial, en todo momento, gardando o preceptivo deber de segredo sobre estes, de conformidade co previsto na normativa de aplicación.

 

Como titular dos datos persoais, tes dereito a dirixirte, en calquera momento e de forma gratuíta, ao responsable do tratamento, mediante escrito remitido aos enderezos indicados nesta política de privacidade ou enviando un correo electrónico cos teus datos persoais a comunicacionesrgpd@begasa.es, acreditando a túa identidade, para exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito de Acceso: Tes dereito a que o responsable do tratamento te informe sobre se está a tratar ou non os teus datos persoais e, en tal caso, poder acceder aos devanditos datos e recibir información sobre os fins para os que son tratados, as categorías de datos afectados polo tratamento, os destinatarios aos que se comunicaron os teus datos persoais e o prazo previsto de conservación dos datos, entre outra información.
 • Dereito de Rectificación: En calquera momento, poderás solicitar ao responsable do tratamento a rectificación, sen dilación indebida, dos datos persoais inexactos que che concirnan, así como a que se completen os datos obxecto de tratamento.
 • Dereito de revogación do consentimento: Poderás revogar os consentimentos outorgados en calquera momento e sen necesidade de xustificación ningunha. A revogación non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.
 • Dereito de oposición total ou parcial ao tratamento: Tes dereito a oporte ao tratamento dos teus datos persoais en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular (en concreto, aos tratamentos amparados en interese lexítimo do responsable do tratamento, identificados no apartado de finalidades e bases de lexitimación). Nestes casos, o responsable do tratamento deixará de tratar os datos persoais, salvo que acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito de portabilidade dos teus datos: Tes dereito a recibir os datos persoais que facilitases ao responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a poder transmitirllos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitaches cho impida, nos supostos legalmente previstos para estes efectos.
 • Dereito a impugnar decisións individuais automatizadas: Así mesmo, ademais dos dereitos mencionados, no caso de que se adopten decisións automatizadas, relacionadas coa elaboración de perfís, tes dereito a obter intervención humana por parte do responsable do tratamento e a expresar o teu punto de vista e a impugnar a decisión.
 • Dereitos de limitación do tratamento: En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o solicitante impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude destes), podes solicitar que se limite o tratamento dos teus datos persoais, que só se tratarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito de supresión: Tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos persoais sempre que se cumpran os requisitos legais de aplicación, entre outros motivos, que estes xa non sexan precisos para os fins para os que se recolleron.

En calquera caso, para calquera dúbida ou cuestión adicional sobre o exercicio dos teus dereitos ou, en xeral, sobre o tratamento dos teus datos persoais, podes contactar co noso delegado de protección de datos en dpd.begasa@begasa.es.

Adicionalmente, no caso de que consideres vulnerado calquera dos teus dereitos en materia de protección de datos persoais, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

 

De conformidade coa normativa vixente, infórmase os interesados de que os datos de carácter persoal captados polas cámaras de videovixilancia serán tratados por BARRAS ELÉCTRICAS GALAICO-ASTURIANAS, S.A. (en adelante, “BEGASA”), con NIF A-33001983, domicilio social en rúa Aller Ulloa, Ramón María n.º 9, (Lugo), España, e contacto do delegado de protección de datos: dpd.begasa@begasa.es, en calidade de responsable do tratamento (en adiante, o “Responsable”).

 

Os datos persoais que o responsable trata recompiláronse mediante os sistemas de videovixilancia (cámaras) existentes nas instalacións e recintos do responsable.

 

Finalidades e bases de lexitimación

El Responsable informa o interesado que a súa imaxe pode ser capturada polos sistemas ou cámaras de videovixilancia instalados nas instalacións propiedade do responsable e que serán tratados no marco das actividades propias de videovixilancia co fin de controlar os accesos ás instalacións, así como as actividades que se desenvolven dentro do recinto do responsable para garantir a seguridade das persoas e a integridade de ditas instalacións.

El tratamiento lévase a cabo con base na satisfacción de intereses públicos do responsable.


Tempos de conservación

Os datos persoais aos que se teña acceso trataranse durante un prazo máximo dun (1) mes. Unha vez transcorrido dito prazo, as imaxes eliminaranse. Ata a finalización de dito prazo, o responsable conservará os datos persoais para a súa posta á disposición das administracións públicas competentes, xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, previo requirimento destes.

Naqueles casos en que o responsable constatase a gravación dun delito ou infracción administrativa que deba poñerse en coñecemento da autoridade competente, deberá conservar as imaxes para a súa posta á disposición de dita autoridade.


Tipos de datos tratados

Os datos tratados como consecuencia desta finalidade poden abranguer os seguintes:

 • Datos identificativos: imaxe.
 

Os datos persoais solicitados por BEGASA poderán ser comunicados a:

 • Administracións públicas, nos casos previstos na lei, en base ao cumprimento dunha obriga legal.
 • Xulgados e tribunais, nos casos previstos na lei, en base ao cumprimento dunha obriga legal.
 

Como titular dos datos persoais, tes dereito a dirixirte, en calquera momento e de forma gratuíta, ao responsable do tratamento, mediante escrito remitido aos enderezos indicados nesta política de privacidade ou enviando un correo electrónico cos teus datos persoais a comunicacionesrgpd@begasa.es, acreditando a túa identidade, para exercer os seguintes dereitos (en aqueles casos nos que sexan de aplicación):

 • Dereito de Acceso
 • Tes dereito a que o responsable do tratamento te informe sobre se está a tratar ou non os teus datos persoais e, en tal caso, poder acceder aos devanditos datos e recibir información sobre os fins para os que son tratados, as categorías de datos afectados polo tratamento, os destinatarios aos que se comunicaron os teus datos persoais e o prazo previsto de conservación dos datos, entre outra información.

 • Dereito de Rectificación
 • En calquera momento, poderás solicitar ao responsable do tratamento a rectificación, sen dilación indebida, dos datos persoais inexactos que che concirnan, así como a que se completen os datos obxecto de tratamento.

 • Dereito de revogación do consentimento
 • Poderás revogar os consentimentos outorgados en calquera momento e sen necesidade de xustificación ningunha. A revogación non afectará á licitude dos tratamentos efectuados con anterioridade.

 • Dereito de oposición total ou parcial ao tratamento
 • Tes dereito a oporte ao tratamento dos teus datos persoais en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular (en concreto, aos tratamentos amparados en interese lexítimo do responsable do tratamento, identificados no apartado de finalidades e bases de lexitimación). Nestes casos, o responsable do tratamento deixará de tratar os datos persoais, salvo que acredite motivos lexítimos imperiosos para o tratamento que prevalezan sobre os intereses, os dereitos e as liberdades do interesado ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 • Dereito de portabilidade dos teus datos
 • Tes dereito a recibir os datos persoais que facilitases ao responsable do tratamento nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica, e a poder transmitirllos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitaches cho impida, nos supostos legalmente previstos para estes efectos.

 • Dereito a impugnar decisións individuais automatizadas
 • Así mesmo, ademais dos dereitos mencionados, no caso de que se adopten decisións automatizadas, relacionadas coa elaboración de perfís, tes dereito a obter intervención humana por parte do responsable do tratamento e a expresar o teu punto de vista e a impugnar a decisión.

 • Dereitos de limitación do tratamento
 • En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o solicitante impugne a exactitude dos seus datos, mentres se verifica a exactitude destes), podes solicitar que se limite o tratamento dos teus datos persoais, que só se tratarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 • Dereito de Supresión
 • Tes dereito a solicitar a supresión dos teus datos persoais sempre que se cumpran os requisitos legais de aplicación, entre outros motivos, que estes xa non sexan precisos para os fins para os que se recolleron.

En calquera caso, para calquera dúbida ou cuestión adicional sobre o exercicio dos teus dereitos ou, en xeral, sobre o tratamento dos teus datos persoais, podes contactar co noso delegado de protección de datos en dpd.begasa@begasa.es.

Adicionalmente, no caso de que consideres vulnerado calquera dos teus dereitos en materia de protección de datos persoais, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.